برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


بهسازی سازه ای فونداسیون

به منظور بهسازی سازه های فونداسیون می توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

 

الف) افزايش ابعاد فونداسيون

با افزايش ابعاد پی، مي توان سطح تماس بر پی را، افزايش داد و از تنش هاي اعمالي بر پی كاست. كه اين اقدام منجر به افزايش ظرفيت باربری پي مي شود . همچنين با افزايش ابعاد و به دنبال آن كاهش تنش موجود در پي، نشست های پی خاک نيز كاهش می يابد.

 

ب) افزودن شناژ به پی ها

يكی از راهكارهاي بهسازی پی در برابر لغزش، به هم بستن پي ها و ايجاد مشاركت كليه فونداسيون در تحمل بارهاي جانبی مي باشد . به همين منظور از شناژ براي بستن پي ها استفاده مي گردد.

 

ج) يكپارچه سازی شالوده

اين نوع بهسازي معمولا در مواردي مورد توجه قرار مي گيرد كه بادبند يا ديوار برشي جديد بين دو ستون احداث شود. در اين نوع بهسازي علاوه بر افزايش ظرفيت برشي و خمشي شالوده، مقاومت جانبي براي تحمل نيروهاي جانبي وارد بر شالوده نيز افزايش مي يابد.

 

د) بهسازی فونداسيون با كابل های پيش تنيده

يكي دیگر از راهكارهای بهسازی و افزايش ظرفيت خمشی و برشی شالوده، اعمال نيروی پيش تنيدگي به مقطع مي باشد. معمولاً وقتی افزايش عمق شالوده از بالا به دليل معماری ممكن نباشد، ظرفيت خمشی مثبت و منفی مقطع را مي توان با عبور كابل هاي پيش تنيده، در حفره های تعبيه شده سراسری در طول شالوده يا در بتن جديد روی وجوه آن و پيش تنيده كردن آنها، افزايش داد. نيروهای پيش تنيدگی فوق در دو امتداد عمودی و افقی به شالوده اعمال مي شوند. نيروهای پيش تنيدگی قائم باعث افزايش ظرفيت برشی و نيروهای پيش تنيدگی افقی باعث افزايش ظرفيت برشی و خمشی به طور همزمان مي شوند. پيش تنيدگی افقي بوسيله كابل ها و مفتول های متداول و پيش تنيدگی قائم با استفاده از مصالح FRPصورت مي گيرد.

 

ه) افزايش مقاومت شمع های موجود

در ساختمان های احداث شده بر روي شمع، شمع ها ممكن است نتوانند به صورت مناسبی در برابر بارهای جانبی مقاومت كنند؛ همچنين شمع ها ممكن است در محل اتصال به سر شمع دچار مشكل شده باشند .

نحوه افزايش مقاومت شمع به شرح زير است:

  1. كندن زمين تا سطحی كه خرابی شمع مشهود باشد .
  2. لايه برداری ازسطح شمع تا قسمت هاي داخلي آن به شكلی كه خرابی و خوردگی كاملا از سطح شمع برداشته شود .
  3. كلاهكی در زير آن بايد اجرا شود تا از پيوستگی آرماتورهای اضافی با شمع موجود اطمينان حاصل شود.
  4. اجرای آرماتورهای دور شمع و بتن دور آن كه بر اساس محاسبات، طراحی شده باشد .
  5. پركردن مجدد پي با خاک دانه اي متراكم
  6. اجرای كف

 

برای مشاوره رایگان در زمینه مقاوم سازی و بهسازی با ما تماس بگیرید 09125772622

اشتراک گذاری:
تعداد بازدید : 8587 نفر

امتیاز بدهید:

ارسال نظر

نظرات دیگران

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نظر را شما ثبت نمائید.