برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید


محاسبات کاشت میلگرد به چه صورت است ؟ جدول عمق کاشت میلگرد ؟

برای تعیین عمق کاشت میلگرد ضمن استفاده از نرم افزارهای تخصصی ویژه که با در نظر گرفتن قطر میلگرد ، تعداد میلگردهای موردنیاز جهت کاشت در یک بخش و فواصل آنها از یکدیگر نتایج را محاسبه می کند می توان از طریق محاسبه و با توجه به جدول از پیش طراحی شده ی چسب بکار برده شده ، عمق کاشت را بدست آورد .

هیلتی از برند های معتبر مورد استفاده است که می توان از جدول طراحی شده ی آن جهت تعیین عمق مورد نظر استفاده کرد . این جدول ها جهت بارگذاری معمولی و با محاسبات مهندسین برندهای آن برای رسیدن به نتایج استاندارد ، تهیه و تنظیم شده .

در ادامه جدول یکی از برندهای معتبر برای نمونه آورده شده است.

جدول کاشت میلگرد

جهت خرید چسب هیلتی HIT-RE 500 V4 کلیک بفرمایید

 

 

محاسبات کاشت میلگرد در دو حالت کششی و فشاری نیز بررسی شده است ؛

 

الف) محاسبات حداقل طول کاشت آرماتور کششی :

Ld = k1 * K2 * Ldb

Ld : حداقل طول کاشت آرماتور

k1 : k1 دو مقدار متغیر دارد ؛ حالت اول ، در صورتی که کاور بتن روی آرماتور کاشته شده از سه برابر قطر میلگرد کمتر باشد و همچنین فواصل عرضی میلگرد های کاشته شده از یکدیگر از مقدار شش برابر قطر آرماتور کمتر باشد ، ضریب k1 برابر 5/1 در نظر گرفته می شود .

حالت دوم ، در سایر موارد که شامل توضیحات ذکر شده نباشد ضریب k1 برابر 2/1 خواهد بود .

K2 : این ضریب نشان دهنده ی مقدار آرماتور مورد نیاز بر اساس طرح سازه نسبت به آرماتور کاشته شده است .

Ldb : نشان دهنده ی عمق پایه میلگرد است که از طریق رابطه ی زیر محاسبه می شود .

Ldb = (db * fy) / (4 * fb)

 

ب) محاسبات حداقل طول کاشت آرماتور فشاری :

Ldc = a1 * a2 * Ldcb

Ldc : حداقل طول کاشت آرماتور فشاری است .

a1 : نشان دهنده مقدار ملیگرد مورد نیاز و لازم براساس طرح تعیین شده ی سازه نسبت به مقدار کاشته شده است

(همانند K2)

a2 : دراین روش عموما برابر با 1 در نظر گرفته می شود .

Ldcb : نشان دهنده طول گیرایی مبنای میلگرد در فشار است و حاصل رابطه ی زیر است :

Ldb = (db * fy) / (4 * fb)

- لازم بذکر است طول کاشت آرماتور در گروه میلگردهای بیش از دوتایی در کشش و فشار به ترتیب 2/1 و 33/1 برابر مقدار طول کاشت میلگرد به تنهایی در نظر گرفته و محاسبه می شود . ضمنا در گروه میلگردهای دوتایی نیاز به افزایش طول کاشت نمی باشد .

 

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 09125772622

 

 

پرسش های تصادفی :