برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
ضوابط  طراحی عمق کاشت میلگرد در بتن

ضوابط طراحی عمق کاشت میلگرد در بتن

جهت کاشت آرماتور میبایست طول کافی از میلگرد در بتن قرار گیرد تا علاوه بر تحمل بارهای طراحی شده، تنش پیوستگی بوجود آمده در محیط آرماتور از مقاومت پیوستگی بتن فراتر نرود.